Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

Pro vyhledání stanoviska zadejte do vyhledávacího pole označení ustanovení ve tvaru „§ X odst. Y“ (např. § 81 odst. 3) nebo „X.Y“ (např. 16.19) v případě bodu přílohy. Pro vyhledání pomocí čísla jednacího zadejte text ve tvaru „ČÚZK-X/Y-Z“ (např. ČÚZK-05299/2014-22). K vyhledání stanoviska lze rovněž použít část textu z jeho názvu (např. GNSS).
Název stanoviska Číslo jednací Datum stanoviska
Stanoviska k požadavkům na vyhotovování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-01923/2017-22 24. 2. 2017
Vyjádření k postupu katastrálních úřadů při potvrzování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-17662/2016-22 14. 12. 2016
Použití mapové značky pořadové číslo 2.20 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-12716/2016-22 17. 8. 2016
Správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-11578/2016-22 27. 7. 2016
Přesnost geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-11329/2016-22 21. 7. 2016
Použití mapové značky pořadové číslo 1.05 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-10737/2016-22 15. 7. 2016
Nesoulad rozměrů staveb v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-09919/2016-22 15. 6. 2016
Problematika zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku na základě původního výsledku zeměměřické činnosti (PDF) ČÚZK-09480/2016-22 10. 6. 2016
Problematika stejnopisu a konverze geometrického plánu (PDF) ČÚZK-09759/2016-22 10. 6. 2016
Problematika odvolání daru a přistoupení ke smlouvě (PDF) ČÚZK-08888/2016-22 10. 6. 2016
Předkládání návrhu změn v systému S-SK v rámci mapy KM-D (PDF) ČÚZK-08596/2016-22 1. 6. 2016
Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pro budoucí liniové stavby (PDF) ČÚZK-07801/2016-22 13. 5. 2016
Vyjádření k doplnění dokumentace o vytyčení hranice pozemků (PDF) ČÚZK-06173/2016-22 20. 4. 2016
Změna vnitřní kresby na hranici parcely v rámci tvorby geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06047/2016-22 19. 4. 2016
Vytyčení bodu na dočasně označené vlastnické hranici (PDF) ČÚZK-06115/2016-22 7. 4. 2016
Sloučení části pozemku oprávněného ze služebnosti s pozemkem, v jehož prospěch předmětná služebnost nesvědčí (PDF) ČÚZK-03946/2016-22 1. 4. 2016
Zaměření navazujících kontrolních bodů (PDF) ČÚZK-03821/2016-22 9. 3. 2016
Podrobnosti dokumentace k určení rozsahu věcného břemene (PDF) ČÚZK-00715/2016-22 28. 1. 2016
Vyznačování mapové značky č. 1.09 v náčrtu ZPMZ (PDF) ČÚZK-16467/2015-22 5. 1. 2016
Dotaz k využití výsledků dřívějších měření a k obsahu protokolu o výpočtech ZPMZ (PDF) ČÚZK-17698/2015-22 30. 11. 2015
Navazující kontrolní body v případě liniových staveb (PDF) ČÚZK-14851/2015-22 4. 11. 2015
Dotaz k podmínkám využití druhu pozemku (PDF) ČÚZK-14316/2015-22 29. 9. 2015
Oprava chybného geometrického a polohového určení (PDF) ČÚZK-14181/2015-22 16. 9. 2015
Zrušení bodu na přímé hranici pozemku (PDF) ČÚZK-10290/2015-22 1. 9. 2015
Geometrický plán pro dělení pozemků jednoho vlastníka (PDF) ČÚZK-12431/2015-22 25. 8. 2015
Uplatnění § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě (PDF) ČÚZK-08441/2015-22 13. 7. 2015
Označování lomových bodů (PDF) ČÚZK-09613/2015-22 8. 7. 2015
Označování hranice obce při změně hranice v souvislosti s pozemkovými úpravami (PDF) ČÚZK-06065/2015-22 1. 7. 2015
Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu (PDF) ČÚZK-10121/2015-22 19. 6. 2015
Označování bodu napojení změny (PDF) ČÚZK-06846/2015-22 15. 6. 2015
Dokumentace ověření bodů geometrického základu (PDF) ČÚZK-18175/2014-22 20. 1. 2015
Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu (PDF) ČÚZK-13984/2014-22 18. 9. 2014
Obsah ZPMZ (PDF) ČÚZK-10314/2014-22 7. 8. 2014
Stanovisko k § 84 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-11555/2014-22 5. 8. 2014
Stanovisko k označování hranic pozemků (PDF) ČÚZK-08850/2014-22 5. 8. 2014
Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem (PDF) ČÚZK-10034/2014-15 3. 7. 2014
Vyhotovení geometrického plánu pro církevní restituce (PDF) ČÚZK-07414/2014-22 21. 5. 2014
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-07353/2014-22 25. 4. 2014
Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06527/2014-22 9. 4. 2014
Oměrné míry v zápisníku (PDF) ČÚZK-05299/2014-22 3. 4. 2014
Posouzení budovy ve smyslu kat. zákona (PDF) ČÚZK-04208/2014-22 24. 3. 2014
Geometrický plán bez dílů (PDF) ČÚZK-03793/2014-22 10. 3. 2014
Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS (PDF) ČÚZK-00488/2014-22 8. 1. 2014
Označování lomových bodů hranice pozemků při vytyčení (PDF) ČÚZK-24237/2013-22 6. 12. 2013
Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Aktuality

20.04.2017
Ve všech síťových službách ČÚZK a ZÚ bude k 1.7.2017 dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514.

12.04.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2017) je k dispozici ke stažení.

29.03.2017
Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.